Beijing New Oriental Foreign Language School at Yangzhou
#958 Qinyou Road,Yangzhou City,Jiangsu Province,P.R.China
Tel:051487907805  Fax:051487216247  Foreign Affairs:051487907805